Termat dhe Kushtet


Quality and Care shpk, emri tregtar Husse ALBANIA.

 


 

Kushtet e shitjes.


Këto Terma dhe Kushte nuk ndikojnë në të drejtat tuaja ligjore.

Ju duhet t'i lexoni me kujdes këto Kushte të shitjes përpara se të filloni tregtimin me Quality and Care shpk. Ju lutemi ruani një kopje për referencë në të ardhmen.

 

1. Përkufizime


"Blerësi" nënkupton organizatën ose individin që kontrakton për të blerë mallra nga Quality and Care shpk.

"Konsumator" do të thotë personi i cili përfundimisht përdor mallrat për qëllimin e synuar.

"Shitësi" do të thotë "Quality and Care shpk", i cili mund të shënohet si; - "KOMPANIA"; "Husse VENDI"; mund të jetë gjithashtu "ne" ose "ne".

"Kushtet e shitjes" do të thotë kushtet e përcaktuara në këtë dokument. Ne mund të ndryshojmë Termat dhe Kushtet e shitjes për çdo porosi të ardhshme pa paralajmërim.

Vetëm ato Kushte ekzistuese në kohën e vendosjes së një porosie do të zbatohen për çdo kontratë.

"Kontrata" lidhet me mallrat e përshkruara në porosi, por vetëm me atë pjesë të atyre mallrave për të cilat ne lëshojmë një konfirmim.

 

2. Kontratat


2.1 Nuk ekziston asnjë kontratë ndërmjet një klienti (Blerësi ose Konsumatori) dhe ne për mallra specifike, përveç nëse kemi marrë një porosi, e kemi pranuar atë dhe nuk kemi dërguar një konfirmim me faks, letër ose email. Është përgjegjësi e blerësit të sigurojë që ata të porosisin mallrat e duhura për qëllimin e synuar. Është përgjegjësi e blerësit të kontrollojë konfirmimin, pasi kjo do të formojë bazën për dorëzimin dhe kontratën. Blerësi duhet të na informojë brenda 24 orëve nga marrja e Konfirmimit për çdo gabim ose ndryshim.

 

3. Porositë


3.1 Vendosja e një porosie do të konsiderohet si pranim i këtyre Kushteve dhe Kushteve.

3.2 Njohja e një porosie nuk është konfirmim i porosisë. Një urdhër pranohet vetëm me lëshimin e një konfirmimi të porosisë. Kjo është atëherë kontrata.

3.3 Çmimi i mallrave do të konsiderohet të jetë ai në fuqi në kohën e kontratës. Çmimet e mallrave që nuk janë dorëzuar brenda 30 ditëve nga Konfirmimi mund të rregullohen nga Shitësi. Në këtë rast, blerësi ka të drejtë të anulojë porosinë për këto mallra ose të rikonfirmojë porosinë me shkrim. Çmimet e mallrave të dorëzuara brenda 30 ditëve nuk do të ndikohen.

3.4 Çmimet e të gjitha mallrave në një porosi do të jenë ato të listuara në faqen e internetit të Shitësit ose në listën përkatëse të çmimeve të njëkohshme që i këshillohet blerësit. Kur Blerësi blen mallra për rishitje, çmimi i zbritjes për porosinë do të jetë ai i renditur në listën aktuale të çmimeve të tregtisë që zbatohet për biznesin e atij blerësi.

3.5 TVSH-ja vendoset për të gjitha mallrat e shitura brenda Republikës së Shqipërisë. Mallrat e furnizuara nga ne jashtë këtij juridiksioni nuk do të kenë TVSH të shtuar kur na këshillohet një numër legjitim i TVSH-së, por Blerësi duhet të paguajë taksat, taksat dhe detyrimet siç zbatohen në juridiksionin tjetër, në krye.

 

4. Dorëzimi


4.1 Tarifat e dorëzimit janë të zbatueshme për të gjitha dërgesat, përveç rasteve kur shitësi ka hequr dorë në konfirmim. Franshizuesit e kontraktuar kanë kushte të veçanta të dorëzimit siç detajohen në Kontratën e tyre të ekskluzivitetit. Kushtet në lidhje me dorëzimin e detajuar në atë kontratë do të zëvendësojnë këto Kushte dhe Kushte.

4.2 Blerësi ose Konsumatori do të paguajë tarifat e dorëzimit për mallrat e kthyera në Husse, pavarësisht nga arsyeja e kthimit. Kushte të veçanta do të zbatohen për franshizanët, siç detajohen në kontratën e franshizës, të cilat do të zëvendësojnë këto kushte.

4.3 Kur një datë specifike e dorëzimit është rënë dakord nga Shitësi dhe nuk është përmbushur, Blerësi do të ketë të drejtën e anulimit të kontratës dhe të ketë një rimbursim të plotë të pagesave aty ku është e zbatueshme.

4.4 Ndërsa dorëzimi nuk është thelbësor dhe Shitësi do të bëjë çdo përpjekje të arsyeshme për ta përmbushur atë, Shitësi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë humbje, kosto, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar nga Blerësi ose Konsumatori që rrjedhin drejtpërdrejt ose tërthorazi nga dorëzimi i vonuar.

4.5 Kur nuk ka njeri në dispozicion për të pranuar një dorëzim, Shitësi do të përpiqet të kontaktojë Blerësin ose Konsumatorin për të bërë një marrëveshje të shpejtë. Kur kjo nuk është e mundur, Blerësi ose Konsumatori do të jenë përgjegjës për kostot shtesë që rrjedhin nga një dorëzim korrigjues ose i vonuar.

4.6 Përveçse kur specifikohet ndryshe në porosi, dorëzimi do të bëhet në adresën e fundit të njoftuar Quality and Care shpk nga porosia ose nga ndonjë komunikim i mëparshëm.

 

5. Rreziku dhe titulli


5.1 Rreziku në mallra i kalon blerësit me rastin e dorëzimit.

5.2 Titulli në mallra do t'i kalojë blerësit pas marrjes nga shitësi për pagesën e çmimit në kontratë.

 

6. Garancia


6.1 Të gjitha mallrat e furnizuara nga ne janë të garantuara pa defekte. Kjo garanci nuk prek të drejtat tuaja të konsumatorit.

6.2
Kjo garanci nuk zbatohet për defektet që lindin nga mallrat e trajtuara ose të ruajtura gabimisht nga blerësi ose konsumatori. Udhëzimet në paketimin e artikujve ushqimorë tregojnë procedurat e duhura për trajtimin, ruajtjen dhe përdorimin e mallrave. Mallrat u kthyen pas printimit.

6.3 Në asnjë rrethanë përgjegjësia jonë nën garanci nuk do të kalojë çmimin e blerjes së mallrave të dërguara dhe të pretenduara nën garanci.

6.4 Të gjitha pretendimet nën garanci do të na njoftohen me shkrim me postë ose email brenda 72 orëve nga zbulimi i tyre. Mallrat që janë modifikuar pa paralajmërim do të konsiderohen të pavlefshme garancia.

6.5 Kompania do të ketë të drejtën e inspektimit të të gjitha mallrave të kërkuara nën garanci.

6.6 Kompania rezervon të drejtën për të marrë vendimin përfundimtar për pretendimin e garancisë që i nënshtrohet këtij inspektimi dhe për të vërtetuar se mallrat janë trajtuar dhe ruajtur në mënyrë të përshtatshme.

6.7 Kompania kufizon të drejtat e saj për shitjen e mallrave të forta (jo produkteve ushqimore) me ato të ofruara nga prodhuesi origjinal, me përjashtim të rasteve kur kjo do të binte ndesh me ligjet irlandeze të konsumatorëve.

6.8 Asnjë anëtar i stafit të kompanisë nuk do të ketë të drejtë të ndryshojë kushtet e këtij ligji pa lejen e shprehur të Bordit të Drejtorëve, pasi është dhënë në një mbledhje të konstituuar siç duhet.

6.9 Forca madhore. Kompania nuk do të ketë asnjë detyrim për të siguruar një korrigjim kur defekti, faji ose humbja është shkaktuar nga forca jashtë kontrollit të shoqërisë.

6.10 Kur një pretendim konsiderohet të jetë keqdashës ose i pabazë, ne rezervojmë të drejtën për të rikuperuar kostot dhe shpenzimet tona në hetimin dhe trajtimin e kërkesës.

 

7. Mbrojtja dhe përpunimi i të dhënave personale


7.1 Kompania do të marrë, përpunojë dhe ruajë informacionin që ka të bëjë me një person të identifikuar ose të identifikueshëm (Të dhënat personale) në përputhje me Politikën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale Husse, e cila detajon se cilat të dhëna janë duke u përpunuar, mbi cilat baza ligjore, për çfarë qëllime, kush duhet të ketë aksesi në të dhënat personale, sa kohë do të ruhen të dhënat personale, çfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja personale dhe si mund t'i ekzekutoni ato.

Përveç politikës së mbrojtjes së të dhënave personale Husse, kompania do të përpunojë dhe ndajë të dhënat personale në përputhje me dispozitat e Marrëveshjes për Ndarjen e të Dhënave Personale të Rrjetit Husse Franchise, thelbi i së cilës mund të arrihet këtu.

 

8. Të përgjithshme


8.1 Heqja dorë nga ne nga çdo klauzolë e këtyre Kushteve në një kontratë nuk do të interpretohet si heqje dorë e përhershme nga klauzola(at).

8.2 Nëse ndonjë klauzolë duhet të konsiderohet si e pavlefshme ose e pazbatueshme nga një autoritet kompetent, vlefshmëria e të gjitha klauzolave të tjera nuk do të ndikohet.

 

9. Ligji në fuqi


Zbatimi dhe plotësimi i këtyre Kushteve dhe Kushteve dhe çdo kontratë e bërë në bazë të tyre do t'i nënshtrohet ligjit shqiptar dhe juridiksionit të gjykatave të Republikës së Shqipërisë.

Quality and Care shpk.

QUALITY AND CARE SHPK, Nipti M11814023J
Rruga Fadil Rada, Tiranë, Shqipëri
tel. +355 694059401,
E-mail: kontakt@husse.al
Web: www.husse.com

Kafshë shtëpiake të lumtura Husse!

 

Gio

Gio është një qenush 1 vjec e 5 muajsh, duke qënë se le të themi është pak nazeli ushqyerja e tij ka qenë disi e vështirë. Para disa muajsh Gio provoi ushqimet Husse dhe që në momentet e para u vu re dëshira e tij e rritur për  të konsumuar vaktet në mënyrë të rregullt. Momentalisht Husse ofron ushqimin tone të preferuar dhe nuk kemi ndërmend ta ndërrojmë me asnjë ushqim tjetër.

Lola

Lola është 4 1/2 vjeç tani dhe ne jemi shumë të lumtur që kemi zbuluar Husse kur ajo ishte vetem një qenush i ri. Pasi provoi disa marka të tjera premium, ajo kishte vuajtur nga shqetësime në stomak, por sapo u zhvendos në Husse, të gjitha simptomat u zhdukën.

Ne jemi vlerësuar nga

Bashkohuni me ekipin tonë!

Punoni sa të doni, fitoni të ardhurat që dëshironi, veproni në zonën tuaj lokale.

Punoni me ne

Husse - ushqim suedez për qenushë dhe mace

Husse është një prodhues suedez i ushqimit për qen, mace dhe kuaj me mbi 30 vjet përvojë në treg. Qëllimi kryesor i Husse është të promovojë një mënyrë jetese të shëndetshme për qenushët dhe macet. Të gjitha ushqimet dhe suplementet Husse janë bërë vetëm nga përbërës të cilësisë më të lartë, të zgjedhur me kujdes. Të gjitha produktet prodhohen sipas recetave tradicionale skandinave, dhe linjat e prodhimit janë nën kontroll të vazhdueshëm veterinar. Përveç cilësisë së produkteve Husse, kjo nënkupton edhe cilësinë e shërbimit. Shpërndarësit Husse janë të trajnuar plotësisht në ushqimin apo llojet dhe do të jenë të lumtur t'ju ndihmojnë të zgjidhni dietën e duhur për qenin ose macen tuaj. Produktet Husse nuk janë të disponueshme në një rrjet tradicional shitjesh - ne i dorëzojmë ato direkt nga fabrika tek klienti, në mënyrë që të ofrojmë produkte të cilësisë më të lartë me çmime konkuruese. Ushqimi Husse mund të porositet gjithmonë me dërgesë deri në adresën tuaj.

Gjithçka që ju nevojitet për qenushin apo macen tuaj në një vend

Në ofertën e Husse do të gjeni gjithçka që mund t'i duhet qenushit apo maces tuaj. Ushqimi ynë i thatë për qentë dhe macet është një bazë e shkëlqyer e dietës së tyre - ushqimi i thatë është dietë e balancuar siç duhet, e përshtatur për nevojat e qenve dhe maceve të madhësive të ndryshme dhe në faza të ndryshme të jetës, p.sh. këlysh dhe kotele, qen dhe mace të rritur dhe të moshuar. Keni një qen apo mace me nevoja të veçanta ushqimore? Ne Kujdesemi për nevojat e veçanta si ; sistem tretës të ndjeshëm, alergji ushqimore, pas sterilizimit ose kastrimit, si dhe qenushë apo mace që kanë prirje për të shtuar në peshë. Po kërkoni lodra për qen dhe mace? Lodrat Husse janë bërë nga materiale cilësore, ato janë të qëndrueshme dhe do t'i ofrojnë katrputroshit tuaj orë të tëra argëtimi. Ju mund të diversifikoni dietën e shëndetshme dhe natyrale të qenit ose maces tuaj me ushqime të shijshme. Trajtimet për qentë dhe macet janë një shtesë e shijshme në dietën e tyre dhe një shpërblim i madh gjatë stërvitjes dhe pas stërvitjes. Keni nevojë për produkte kujdesi për katërputroshin tuaj? Merrni shampo, kozmetikë për kujdes, vajra dhe locione me të cilat do të kujdeseni për pamjen e bukur dhe të shëndetshme të qenit apo maces tuaj.