POLITIKA E MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE


Në këtë Politikë të Mbrojtjes së të Dhënave Personale (në tekstin e mëtejmë referuar si "Politika" ose "kjo politikë") ne shpjegojmë se si ne, Rrjeti i ekskluzivitetit Husse (siç përcaktohet në Marrëveshjen e Përpunimit të të Dhënave Personale të Rrjetit Husse Franchise (më tej referuar si "Marrëveshja e Ndarjes së të Dhënave" "); në vijim të referuar si "Rrjeti Husse"), të mbledhë dhe përpunojë të dhënat tuaja personale, bazën ligjore dhe qëllimin e përpunimit, me të cilët ndajmë të dhënat tuaja personale, mënyrën se si i mbrojmë ato, dhe zgjedhjet që mund të bëni rreth, dhe të drejtat që mund të ushtroni në lidhje me të dhënat tuaja personale.

 

Kjo politikë zbatohet vetëm për përpunimin e të dhënave personale kur aktivitetet e përpunimit kryhen sipas kushteve të përcaktuara në Marrëveshjen e Përpunimit të të Dhënave, d.m.th. kur të dhënat tuaja personale ndahen dhe përpunohen ndërmjet anëtarëve të rrjetit Husse si pjesë e një baze të dhënash të unifikuar.

 

Përveç kësaj Politike, përpunimi i të dhënave tuaja personale mund të drejtohet (dhe/ose shpjegohet) nga vetë politikat e anëtarëve të Rrjetit Husse ose dokumente të tjera ligjore, të cilat do t'ju vihen në dispozicion në faqet e internetit të anëtarëve të Rrjetit Husse dhe/ose në forma të tjera.

 

Përveç kësaj Politike, të gjithë anëtarët e Rrjetit Husse u detyruan të jenë në përputhje me ligjet e tyre kombëtare për mbrojtjen e të dhënave, në çdo kohë.

 

Fjalët me shkronja të mëdha në këtë politikë do të kenë kuptimin që u jepet në këtë Politikë ose në Marrëveshjen e Përpunimit të të Dhënave.

 

1. ANËTARËT E RRJETIT HUSSE PËRGJEGJËS PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJ PERSONALE DHE DETAJET E TYRE TË KONTAKTIT

 1. Trademark Service LE AB 556621-8102
Torstenssonsgatan 9
114 56 Stockholm, Sweden
(në tekstin e mëtejmë "Husse”)

 

2. Franchaise-i juaj Master
QUALITY AND CARE SHPK, Nipti M11814023J
Rruga Fadil Rada
Tiranë, Shqipëri

 

3. Ju mund të merrni informacione dhe detaje kontakti të anëtarëve të tjerë të Rrjetit Husse (që nuk janë renditur në 1. dhe 2. më lart) që kanë akses në të dhënat tuaja personale duke futur kodin tuaj ZIP në formularin e internetit të disponueshëm këtu.

 

Si Husse ashtu edhe anëtarët e tjerë të Rrjetit Husse që kanë akses në të dhënat tuaja personale do të veprojnë si kontrollues të të dhënave tuaja personale.


2. DETAJET E KONTAKTIT TË OFICERIT TË MBROJTJES SË TË TË DHËNAVE (DPO)

Husse ka caktuar një Oficer për Mbrojtjen e të Dhënave (në tekstin e mëtejmë “DPO”) për të vepruar në emër të të gjithë anëtarëve të Rrjetit Husse, kur këta anëtarë përpunojnë dhe merren me të Dhënat Personale sipas Marrëveshjen e Përpunimit të të Dhënave. Ju mund të kontaktoni DPO-në nëse të dhënat tuaja personale përpunohen nga çdo anëtar i Rrjetit Husse në përputhje me kushtet e përcaktuara në Marrëveshjen e Ndarjes së të Dhënave.

 

Të dhënat e kontaktit të DPO:

Emri: Quality and Care shpk

Adresa: Rruga Beqir Luga, Shqipëri

Email: geri@husse.com

Numri i telefonit: +355699268068 (i disponueshëm midis orës 9.00 dhe 17.00, CET)

 

DPO mund të adresohet në gjuhën shqipe ose angleze.

 

Ju mund të merrni informacione dhe detajet e kontaktit të OPQ-ve të anëtarëve të tjerë të Rrjetit Husse (me kusht që një DPO i tillë të jetë caktuar) duke futur kodin tuaj ZIP në formularin e internetit të disponueshëm  këtu.


3. CILAT LLOJE TË TË DHËNAVE PERSONALE MBLIDHEN DHE PËRPUNOHEN NGA ANËTARËT E RRJETIT HUSSE

Të dhënat personale të mëposhtme do të ndahen dhe kontrollohen bashkërisht nga anëtarët e Rrjetit Husse:

A. Informacioni bazë dhe të dhënat e kontaktit:

 • Emri i plotë
 • Email
 • Telefoni
 • Adresa e rrugës
 • Qyteti
 • Kodi Postar
 • Vendi
 • IP
 • Historia e porosive të kaluara dhe lista e artikujve të porositur, së bashku me:
  • Komenti i porosisë së klientit
  • Informacioni i pagesës, në varësi të procesorit të pagesës
  • Informacioni i transportit
   • Emri i plotë i dërgesës
   • Adresa e transportit
   • Aktiviteti juaj në faqet e internetit të Husse (faqja e internetit, lista e dëshirave, krahasimi i produkteve, karroca e blerjeve).

 

B. Në disa raste, nëse i keni dhënë të dhënat, të dhënat personale të mëposhtme do të përpunohen gjithashtu nga anëtarët e Rrjetit Husse:

 • Pronar i qenit/maces/kalit për kafshë (jo i detyrueshëm)
 • Data e lindjes
 • Gjinia
 • Rishikimet e produkteve
 • Etiketat e produkteve.

 

Përveç të dhënave personale të listuara në dy paragrafët e parë të këtij neni 3, Husse u mundëson anëtarëve të Rrjetit Husse të ruajnë dhe përpunojnë në bazën e të dhënave të dhëna shtesë (personale). Dispozitat e kësaj Politike do të zbatohen gjithashtu për këto të dhëna. Megjithatë, Husse ofron vetëm hapësirën ruajtëse dhe softuerin për të aksesuar dhe përpunuar të dhëna të tilla dhe nuk ka interes personal për të dhëna të tilla. Husse nuk mban asnjë përgjegjësi për mbledhjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave të tilla nga Anëtarët e Rrjetit Husse. Përpunimi i këtyre të dhënave nga anëtarët e Rrjetit Husse duhet të jetë gjithmonë në përputhje me ligjet për mbrojtjen e të dhënave personale në territorin përkatës të anëtarit të rrjetit Husse.

 

Ju mund të merrni informacion shtesë mbi përpunimin e përshkruar në paragrafin e mëparshëm të këtij neni 3, duke kontaktuar DPO ose Anëtarin e Rrjetit Husse në Territorin tuaj (mund të merrni informacion dhe detaje kontakti duke futur kodin tuaj ZIP në formularin e internetit të disponueshëm këtu).

 

4. BAZA LIGJORE PËR PËRPUNIM TË TË DHËNAVE PERSONALE

Të dhënat tuaja personale për të cilat zbatohet kjo politikë do të përpunohen vetëm për aq sa:

 • përpunimi është i nevojshëm për ekzekutimin e një kontrate midis jush dhe Husse Network ose për të ndërmarrë hapa me kërkesën tuaj përpara se të lidhni një kontratë; kjo vlen për të dhënat personale të renditura në pikën A të paragrafit të parë të nenit 3, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe më poshtë;
 • përpunimi kërkohet me ligj; kjo vlen për të dhënat personale të renditura në pikën A të paragrafit të parë të nenit 3, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe këtu;
 • me një përpunim të tillë, Husse Network ndjek një interes legjitim që nuk është i balancuar nga të drejtat tuaja të privatësisë; kjo vlen për të dhënat personale sipas rreshtit “Veprimtaria juaj” të pikës A të paragrafit të parë të nenit 3;
 • ju na keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin; kjo vlen për të dhënat personale të renditura në pikën B të paragrafit të parë të nenit 3. Për të shmangur dyshimin, ju do të keni gjithmonë të drejtën të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë.

 

Në çdo rast, çdo anëtar i Rrjetit Husse është i detyruar të përpunojë të dhënat tuaja personale në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme, në përputhje me Marrëveshjen e Ndarjes së të Dhënave.

 

5. QËLLIMET E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE

Qëllimi i përpunimit të të Dhënave Personale të renditura në pikën A të paragrafit të parë të nenit 3 (përveç Personave të listuar në rreshtin “Veprimtaria juaj” të pikës A të paragrafit të parë të nenit 3) do të jetë:

 • ekzekutimi i një urdhri që keni bërë me Husse Network;
 • lëshimin e faturave për mallrat që keni blerë;
 • dorëzimi i mallrave të blera në adresën e caktuar;
 • komunikimi me ju në lidhje me porositë e bëra, dërgesat, kthimet dhe pagesat;
 • trajtimin e kërkesave dhe kërkesave për garanci dhe/ose përgjegjësi ndaj produktit, duke përfshirë para gjykatave ose organeve të tjera;

 

Qëllimi i përpunimit të të Dhënave Personale të renditura në rreshtin “Veprimtaria juaj” të pikës A të paragrafit të parë të nenit 3) dhe sipas pikës B të paragrafit të parë të nenit 3 do të jetë:

 • analiza statistikore të përdorimit tuaj të faqeve të internetit të Anëtarëve të Rrjetit Husse;
 • të ndihmoni Husse Network të kuptojë më mirë nevojat dhe pritshmëritë tuaja në lidhje me faqet e internetit të Anëtarëve të Rrjetit Husse dhe me mallrat që ofron Husse Network;
 • matja e kënaqësisë suaj, marrja në pyetje dhe anketa;

 

6. KUSH DO TË KETË QASJE NË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE DHE NË ÇFARË KUSHTESH

Husse në çdo kohë do të ketë akses dhe do të jetë në gjendje të përpunojë çdo të dhënë personale për të cilën zbatohet kjo politikë.

 

Vetëm ekskluzivistët kryesorë në territorin tuaj përkatës do të kenë akses dhe do të jenë në gjendje t'i përpunojnë të dhënat tuaja personale.

 

Vetëm ekskluzivistët, shpërndarësit, VDI-të dhe bashkëpunëtorët në territorin tuaj përkatës do të kenë akses dhe të jenë në gjendje të përpunojnë të dhënat tuaja personale.

 

Secili prej subjekteve të listuara në paragrafët e mëparshëm të këtij neni 6 do të jetë në gjendje të përpunojë të dhënat tuaja personale vetëm mbi bazën e rreptë të nevojës për të ditur.

 

Në çdo rast, Husse nuk do të ketë akses në aplikacionet dhe bazat e të dhënave të softuerëve të zotëruesve kryesorë të ekskluzivitetit (që nuk ofrohen nga Husse), të tilla si, por pa u kufizuar në, CRM ose aplikacionet e shitjeve, dhe të dhënat personale të përpunuara aty. Përpunimi i këtyre të dhënave do të jetë jashtë objektit të kësaj politike.


7. SA DUHET TË RUHEN TË DHËNAT TUAJA PERSONALE DHE ÇFARË NDODH MË PAS

Të dhënat tuaja personale do të ruhen vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të realizuar qëllimin e përpunimit.

 

Të dhënat personale të renditura në pikën A të paragrafit të parë të nenit 3 (përveç atyre personale të renditur në rreshtin "Aktiviteti juaj" të pikës A të paragrafit të parë të nenit 3) do të ruhen sipas kërkesave përkatëse të anëtarëve të Rrjetit Husse në lidhje me afatet e parashkrimit në territoret e tyre përkatëse. Si rregull, të dhënat personale do të ruhen deri në skadimin e afateve të tilla të kufizimeve. Disa të dhëna personale mund të ruhen për një periudhë të kërkuar nga ligji (p.sh. të dhënat personale të printuara në faturat e lëshuara).

 

Çdo anëtar që humb statusin e tij të anëtarit të Rrjetit Husse do të jetë i detyruar të ndalojë përpunimin dhe ruajtjen, dhe t'i kthejë në Rrjetin Husse, të gjitha të dhënat personale pa vonesa të panevojshme, dhe të fshijë ose shkatërrojë në mënyrë të përhershme dhe efikase çdo kopje të tyre dhe të sigurohet se është bërë e njëjta gjë. nga përpunuesit e të dhënave personale të një anëtari të tillë, dhe ky anëtar do të bllokohet automatikisht qasja në bazën e të dhënave të unifikuar.

 

Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit të mëparshëm, anëtari i Rrjetit Husse që humb statusin e tij mund të mbajë të Dhënat Personale në përputhje me çdo periudhë të ruajtjes ligjore të zbatueshme në territorin e tyre përkatës ose me qëllim që t'ju kontaktojë ose të komunikojë me ju në lidhje me detyrimet e tyre ligjore ose kontraktuale (p.sh. garancia ose detyrimi i produktit).


8. TRANSFERTIMI I TË DHËNAVE PERSONALE MIDIS ANËTARËVE; PËRPUNUESIT

Pas humbjes së statusit të Anëtarit të Rrjetit Husse, të dhënat tuaja personale të përpunuara më parë nga ky anëtar do të transferohen te një Anëtar i ri i Rrjetit Husse në territorin tuaj përkatës.

 

Ju do të njoftoheni për transferimin e të dhënave tuaja personale nga paragrafi i parë, i cili do të bëhet përmes faqes së internetit Husse dhe/ose në kontaktin e parë midis anëtarit të ri të Rrjetit Husse dhe juve, dhe/ose në format dixhital (p.sh. email, njoftim në uebsajtin e ri të Anëtarit të Rrjetit Husse), dhe/ose në letër me rastin e dorëzimit derë më derë. Do t'ju jepet një mundësi e drejtë dhe reale për të hequr dorë nga një transferim i tillë i të dhënave tuaja personale te anëtari i ri i Rrjetit Husse.

 

Husse punëson përpunuesit e mëposhtëm të të dhënave personale, të cilët do të kenë akses në të dhënat personale:

 • një kompani që mirëmban dhe mbështet bazën e të dhënave të unifikuar;
 • një kompani që ofron web hosting (server);

 

Anëtarë të tjerë të Rrjetit Husse mund të përdorin përpunuesit e tyre të të Dhënave Personale. Transferime të tilla janë jashtë objektit të kësaj politike. Ju lutemi konsultohuni me një anëtar të Rrjetit Husse në territorin tuaj.

 

Transferimet ose zbulimet e të dhënave personale ndërmjet anëtarëve të Rrjetit Husse do të bëhen vetëm duke përdorur metoda dhe procedura teknike të përshtatshme që synojnë mbrojtjen e të dhënave personale nga humbja, ndryshimi i padëshiruar ose zbulimi ose përpunimi i paautorizuar.


9. TË DREJTAT TUAJA LIDHUR ME PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Ju mund të adresoni çdo pyetje ose kërkesë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale sipas Marrëveshjes për Përpunimin e të Dhënave:

 • te Husse ose te Husse Network DPO; ose
 • për çdo anëtar tjetër të Rrjetit Husse.

 

Ju do të keni të drejtat e mëposhtme:

 • E drejta për të kërkuar në çdo kohë :
  • konfirmim nëse ndonjë nga të dhënat tuaja personale është duke u përpunuar;
  • qasje në të dhënat personale dhe informacionin e mëposhtëm: qëllimi i përpunimit; llojin e të dhënave personale; përdoruesit ose kategoritë e përdoruesve të cilëve u është dhënë ose do t'u zbulohet informacioni personal, veçanërisht përdoruesit në vendet e treta ose në organizatat ndërkombëtare; periudha e parashikuar e ruajtjes së të dhënave personale, ose nëse kjo nuk mund të përcaktohet, kriteret për përcaktimin e kësaj periudhe; ekzistencën e vendimmarrjes së automatizuar, duke përfshirë modelimin e profileve dhe arsyet për të, si dhe arsyen dhe pasojat e parashikuara të një përpunimi të tillë për ju;
  • një kopje pa pagesë të të dhënave personale në një formë që do të përcaktohet nga ju (nëse kërkesa ofrohet me mjete elektronike të komunikimit dhe ju nuk kërkoni ndryshe, kopja do të jepet në formë elektronike); për çdo kopje shtesë të kërkuar nga ju, mund t'ju ngarkohet një komision i arsyeshëm, duke marrë parasysh kostot;
  • korrigjimi i të dhënave personale të pasakta;
  • kufizimi i përpunimit, kur:
   • o    ju kundërshtoni saktësinë e të dhënave personale, për një periudhë të nevojshme për të verifikuar saktësinë e të dhënave personale;
   • o    përpunimi është i paligjshëm dhe ju kundërshtoni fshirjen e të dhënave personale dhe, në vend të kësaj, kërkoni një kufizim në përdorimin e tyre;
   • o    Të dhënat personale nuk nevojiten më për qëllime përpunimi, por ju nevojiten për zbatimin, zbatimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore;
  • •    fshirjen e të gjitha të dhënave personale (e drejta për t'u harruar), me kusht që të plotësohen kushtet e përcaktuara në nenin 17 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe, në veçanti, kur revokon pëlqimin për përdorimin e të dhënave personale;
  • •    të marrë një kopje të të dhënave personale në një format të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina, me të drejtën për t'i transmetuar ato të dhëna personale te një kontrollues tjetër;
  • •    ndërprerja e përdorimit të të dhënave personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, duke përfshirë krijimin e profileve;
  • •    që nuk i nënshtroheni një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, duke përfshirë krijimin e profileve me pasoja ligjore për ju, ose nëse ju prek në mënyrë të ngjashme, nëse kushtet e përcaktuara në nenin 22 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave janë përmbushur;

 

Çdo e dhënë personale e ruajtur në bazën e të dhënave të unifikuar mund dhe do të bëhet, nëse është e nevojshme, vetëm anonimizuar, jo fshirë.

Kafshë shtëpiake të lumtura Husse!

 

Gio

Gio është një qenush 1 vjec e 5 muajsh, duke qënë se le të themi është pak nazeli ushqyerja e tij ka qenë disi e vështirë. Para disa muajsh Gio provoi ushqimet Husse dhe që në momentet e para u vu re dëshira e tij e rritur për  të konsumuar vaktet në mënyrë të rregullt. Momentalisht Husse ofron ushqimin tone të preferuar dhe nuk kemi ndërmend ta ndërrojmë me asnjë ushqim tjetër.

Lola

Lola është 4 1/2 vjeç tani dhe ne jemi shumë të lumtur që kemi zbuluar Husse kur ajo ishte vetem një qenush i ri. Pasi provoi disa marka të tjera premium, ajo kishte vuajtur nga shqetësime në stomak, por sapo u zhvendos në Husse, të gjitha simptomat u zhdukën.

Ne jemi vlerësuar nga

Bashkohuni me ekipin tonë!

Punoni sa të doni, fitoni të ardhurat që dëshironi, veproni në zonën tuaj lokale.

Punoni me ne

Husse - ushqim suedez për qenushë dhe mace

Husse është një prodhues suedez i ushqimit për qen, mace dhe kuaj me mbi 30 vjet përvojë në treg. Qëllimi kryesor i Husse është të promovojë një mënyrë jetese të shëndetshme për qenushët dhe macet. Të gjitha ushqimet dhe suplementet Husse janë bërë vetëm nga përbërës të cilësisë më të lartë, të zgjedhur me kujdes. Të gjitha produktet prodhohen sipas recetave tradicionale skandinave, dhe linjat e prodhimit janë nën kontroll të vazhdueshëm veterinar. Përveç cilësisë së produkteve Husse, kjo nënkupton edhe cilësinë e shërbimit. Shpërndarësit Husse janë të trajnuar plotësisht në ushqimin apo llojet dhe do të jenë të lumtur t'ju ndihmojnë të zgjidhni dietën e duhur për qenin ose macen tuaj. Produktet Husse nuk janë të disponueshme në një rrjet tradicional shitjesh - ne i dorëzojmë ato direkt nga fabrika tek klienti, në mënyrë që të ofrojmë produkte të cilësisë më të lartë me çmime konkuruese. Ushqimi Husse mund të porositet gjithmonë me dërgesë deri në adresën tuaj.

Gjithçka që ju nevojitet për qenushin apo macen tuaj në një vend

Në ofertën e Husse do të gjeni gjithçka që mund t'i duhet qenushit apo maces tuaj. Ushqimi ynë i thatë për qentë dhe macet është një bazë e shkëlqyer e dietës së tyre - ushqimi i thatë është dietë e balancuar siç duhet, e përshtatur për nevojat e qenve dhe maceve të madhësive të ndryshme dhe në faza të ndryshme të jetës, p.sh. këlysh dhe kotele, qen dhe mace të rritur dhe të moshuar. Keni një qen apo mace me nevoja të veçanta ushqimore? Ne Kujdesemi për nevojat e veçanta si ; sistem tretës të ndjeshëm, alergji ushqimore, pas sterilizimit ose kastrimit, si dhe qenushë apo mace që kanë prirje për të shtuar në peshë. Po kërkoni lodra për qen dhe mace? Lodrat Husse janë bërë nga materiale cilësore, ato janë të qëndrueshme dhe do t'i ofrojnë katrputroshit tuaj orë të tëra argëtimi. Ju mund të diversifikoni dietën e shëndetshme dhe natyrale të qenit ose maces tuaj me ushqime të shijshme. Trajtimet për qentë dhe macet janë një shtesë e shijshme në dietën e tyre dhe një shpërblim i madh gjatë stërvitjes dhe pas stërvitjes. Keni nevojë për produkte kujdesi për katërputroshin tuaj? Merrni shampo, kozmetikë për kujdes, vajra dhe locione me të cilat do të kujdeseni për pamjen e bukur dhe të shëndetshme të qenit apo maces tuaj.